Uppdragsexempel

Så här har vi hjälpt våra kunder

Strategi

Nulägesanalysen stakar ut riktningen

Det är centralt att veta vad omvärlden tycker och tänker om ett företag och dess produkter eller tjänster istället för att bara tro. Risken är annars att strategier och planer – och till och med själva produkterna eller tjänsterna – baseras på felaktiga grunder och uppfattningar.

I ett företag vi arbetat med ansåg sig ledningsgruppen ha en klar bild över företagets styrkor och olika kundgruppers tankar och föreställningar om produkterna.

Genom undersökningar – digitala enkäter i kombination med djupintervjuer – med kunder, återförsäljare och medarbetare kunde vi verifiera att ledningsgruppens övergripande bild visserligen till stor del var riktig, men vi hittade också mindre väntade uppfattningar, föreställningar och inte minst behov.

Den informationen är till stor nytta när företaget lägger upp strategier och gör förändringar i verksamheten, då de nu på ett bättre sätt kan möta kundernas förväntningar och behov.

Varumärkesutveckling

Gemensamma mål och visioner ökar attraktivitet och lönsamhet

Vet man inte var man står och vart man vill, hur ska man då komma dit? Varumärkesutveckling har som mål är att få fler att föredra och välja just ditt företag istället för konkurrenternas. Att attrahera och behålla medarbetare. Det kräver långsiktigt och genomtänkt arbete. 

I ett fall har vi jobbat med ett företag som är välkänt inom sin bransch, men lite av en underdog. Företaget hade en trogen kundkrets, men som sakta minskade. Som ett led i att växa och både attrahera medarbetare och kunder ville ledningen se över delar som företagets styrkor, säljdrivande faktorer – och inte minst uppfattas som ett modernt företag och attrahera en yngre målgrupp.

Via djupintervjuer med bland annat kunder och medarbetare skapade vi en grund att utgå ifrån för att diskutera olika förändringsmöjligheter. Vi träffade under en period företagets ledningsgrupp varannan vecka för att inspirera och leda processen framåt kring en tydlig strategi och långsiktigt varumärkesplattform för att underlätta och stödja tillväxt.

I just det här fallet slutade uppdraget för vår del då strategin och verktygen fanns på bordet. Ledningsgruppen har därefter på egen hand arbetat vidare med konkret genomförande – en process som fortfarande pågår – med gott resultat, bland annat ökad försäljning.

Tjänste- och produktutveckling

Tydligare och enklare produktutbud bidrog till ökad försäljning

Ett företag hade närmare hundra olika produkter eller produktvarianter när vi kom i kontakt med dem. Detta utgjorde ett problem, dels eftersom det var svårt att förstå skillnaden mellan dem och dels för att de hade benämningar som var svåra att minnas och hålla reda på. Detta var till stor del ett resultat av att en intern uppdelning hade gjorts extern.

Vi hjälpte kunden att banta ner antalet produkter till en handfull, att ge dem enkla och tydliga benämningar och beskrivningar så att det har blivit lättare att förstå skillnaderna mellan dem. Utöver detta har vi hjälp kunden inom andra områden som varumärke och kommunikation. En indikation på att förändringarna slagit väl ut är att företaget sedan dess har dubblat omsättningen.

Strategi

Uppgraderad kommunikation sparar tid och vässar budskapen

Ett medelstort tjänsteföretag med utspridd organisation upplevde att kommunikationen tog alltför mycket tid och energi i anspråk. Dessutom gav den inte tillräckligt positiv effekt. Många ute i organisationen upplevde att de inte fick information, kommunikationsinsatserna var sporadiska och av ad hoc-karaktär. Det tog energi från de ansvariga, dels för att reda ut och fatta beslut om att man faktiskt skulle kommunicera, dels för att genomföra kommunikationsinsatserna i sig. Ledningen upplevde att de alltför ofta var tvungna att börja från noll. 

Vi hjälpte till att skapa en kommunikationsstrategi för ledningen att luta sig mot i det dagliga arbetet. Med utgångspunkt i företagets övergripande mål och strategi och hur de vill uppfattas, skapade vi tillsammans riktlinjer för när man ska kommunicera och i vilka kanaler. Vi identifierade händelser att kommunicera återkommande kring. Vi enades även om vilken ton som ska genomsyra kommunikationen och vilka grundläggande budskap som de ville nå ut med. 

Nu är kommunikationsstrategin ett verktyg som stöttar företagets övergripande strategi. Det har blivit lättare att dra igång nya kommunikationsinsatser och det är samtidigt enklare att välja bort initiativ som inte stöttar företagets övergripande mål. De som jobbar med kommunikation vet vad de ska göra och när de ska göra det. 

Resultatet av strategiarbetet är en uppgraderad kommunikationen som tar mindre tid och energi i anspråk, samtidigt som den blivit vassare och mer ändamålsenlig.

Organisations- och ledarskapsutveckling

Aktivt utvecklingsarbete ledde till bibehållna relationer och stärkt samarbete

Ett samarbete mellan flera organisationer stod på spel när lokalfrågan för den planerade verksamheten visade sig vara svår att lösa. Engagemanget vacklade samtidigt som besvikelse och misstro mellan aktörerna började gro.

Genom ett utvecklingsarbete med en workshopserie i centrum hjälpte vi aktörerna i samarbetet att hitta tillbaka till ursprungsmotiven för sitt samarbete, och till de förtroendefulla relationer som fanns från början.

När nuläget för samarbetet och de olika aktörerna blev tydligt valde en av aktörerna att kliva av processen. Det beslutet vävdes in i utvecklingsarbetet och skedde med bibehållna goda relationer och användbara medskick inför samarbetets framtid.

Inför det fortsatta samarbetet hjälpte vi organisationerna att skapa en plan för kommunikation och utveckling där vi bidrar genom att bland annat leda workshops och skapa innehåll till olika informationskanaler.

Vad väntar du på? Börja uppgraderingsresan redan idag!